Součastnost školy

ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY:

Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Teplice, Na Stínadlech 2386, je malá pavilónová škola, založena 1961. Škola je  právním subjektem od  1. září 1998, v roce 1999 byla zařazena do projektu intenzifikace činnosti tříd s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy a od 10. února 2006 nese název základní školy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je úplnou základní školou, s kapacitou 380 žáků, kterým poskytuje základní vzdělání v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka na 1. stupni probíhá v 1. – 5. ročníku, na 2. stupni probíhá výuka v 6. – 9. ročníku. Škola má povolení Krajského úřadu zřídit přípravný ročník.

 

UMÍSTĚNÍ  ŠKOLY:

Škola je umístěna v blízkosti centra, v klidné zóně nedaleko sportovního centra města, s dostupností městské i státní dopravy.

 

VYBAVENÍ  ŠKOLY - MATERIÁLNÍ, PROSTOROVÉ, TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY:

Výuka probíhá v  prostorných  a světlých  kmenových učebnách, které jsou díky zapojení do projektu EU peníze školám všechny vybaveny interaktivními tabulemi, a v 9 odborných učebnách:

- 2 učebny informatiky (připojení k internetu)

- 1 jazyková učebna s interaktivní tabulí

- multimediální učebna s elektrickým rozvodem k výuce Fy a Ch

- učebna hudební a výtvarné výchovy (s interaktivní tabulí)

- učebna přírodopisu (s interaktivní tabulí)

- učebna pro výuku pracovních činností (dílny)

- školní kuchyňka.

V prostorách pavilónu A prvního stupně se nachází žákovská knihovna, učitelská knihovna je součástí pavilonu B – druhý stupeň. První i druhý stupeň má ve svých pavilónech sociální zařízení pro žáky, žákyně i učitele.

Ke škole patří dvě tělocvičny a sportovní areál s umělým povrchem, který je možno využívat pro atletiku a dvě hřiště pro míčové hry, posilovna, přilehlé hygienické zázemí s oddělenými šatnami a nově zrekonstruovanými sprchami.

O přestávkách mohou žáci 1. stupně využívat dětský koutek na chodbě nebo hřiště před školou a žáci 2. stupně najdou odreagování v atriu školy. Všem žákům školy je k dispozici občerstvovací automat s možností výběru pití a baget.

Školní družina má k dispozici oddělené prostory – 3 prostorné moderně vybavené třídy, sportovní prostranství před budovou školy s  relaxačním prostorem  a hřištěm, kde jsou zabudovány  streetballové koše.

Žáci se stravují v moderně zařízené školní jídelně v areálu školy, k jejímuž příslušenství patří i vlastní sociální zázemí. Provoz školní jídelny je řízen elektronickými čipy s možností výběru jídel.

Kabinety učitelů jsou vybaveny novým nábytkem, učitelé mají k dispozici počítačové sestavy s internetem, tiskárnami a kopírkami.

 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ A PEDAGOGICKÉHO SBORU:

Pedagogický sbor tvoří 17 pedagogů (1 muž a 16 žen) a 4 vychovatelky, 10 učitelů pracuje na prvním stupni, 7 učitelů na druhém stupni, plně kvalifikováno je 15 učitelů, dva učitelé studují VŠ, aby si potřebnou kvalifikaci doplnili. Škola má 2 kvalifikované učitelky pro děti s poruchami učení. Úzce spolupracujeme PPP v Teplicích a SPC tamtéž.

Naše škola nemá plně naplněnou kapacitu žáků. Jsme škola, která se chce věnovat všem dětem, jež mají rády pohyb a sport, a proto nabízíme navýšený počet hodin tělesné výchovy.


DLOUHODOBÉ PROJEKTY, MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE:

Od roku 2011 – 2014 byla škola zapojena do projektu OP VK EU peníze školám (podrobnější informace viz EU peníze školám). Od roku 2011 jsme zapojeni do projektu Aktivní škola. Od září 2012 jsme zapojeni do projektu Rodiče vítáni. V září 2014 jsme vstoupili do projektů EU OP VK primární prevence Sedmikráska a Inovace výuky prostřednictvím ICT.

Naše žáky vedeme k ekologickému chování, a proto se každoročně zapojujeme do projektu školy Shola Humanitas v soutěži Litvínovský Choroš pro žáky 8. a 9. tříd a další projekty s ekologickou tématikou jsou plněny v rámci hodin přírodopisu, chemie a zeměpisu - Recyklohraní. Žáci 9. ročníku jsou  zapojeni do Projektu společnosti Člověk v tísni - Příběhy bezpráví.

Žáci 1. a 2. ročníků jsou zapojeni do preventivního programu BESIP. Žáci 3. ročníku jsou zapojeni do projektu Ministerstva dopravy BESIP a účastní se každoročně soutěže Novosedlický dopraváček.

Mezi oblíbené školní projekty patří podzimní Večer strašidel, jarní Pálení čarodějnic a Den Země a školní rok pravidelně uzavírá sportovní den Stínadláček.

 

SPOLUPRÁCE S RODIČI  ŽÁKŮ A JINÝMI SUBJEKTY:

Spolupráce s rodiči se rozvíjí hlavně prostřednictví třídních učitelů. Rodiče mohou školu navštívit v úředních hodinách (7.30-7.50; 14.00-14.30) dále kdykoli,  po vzájemné dohodě s vyučujícím nebo vedením školy. Na webových stránkách školy jsou uvedeny také konzultační hodiny všech pedagogů.

Třídní schůzky se konají pravidelně třikrát ročně (celoroční rozpis školního roku na našich webových stránkách). Informativní třídní schůzky se konají každé první pondělí v měsíci.  Konzultační hodiny výchovné poradkyně a metodičky prevence jsou též uveřejněny na  stránkách školy. Dále jsou rodiče  o činnostech školy  informováni prostřednictvím  webových stránek.

Od školního roku 2012/13 jsme zavedli možnost Den otevřených dveří = rodiče mají možnost navštívit výuku (termíny najdete na webových stránkách).

Naše škola spolupracuje se Sportovní asociací (ASŠK), s DDM v Teplicích i v Duchově, MgM Teplice,  PPP v Teplicích, Úřadem práce v Teplicích, s městskou i státní  Policií ČR. Velmi dobrá je spolupráce s teplickým deníkem Teplicko.

Od 21. prosince 2005 na škole působí Školská rada.

Od 1. září 2009 bylo založeno SRPDŠ.