ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Organizace zápisů:

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

 

Informace o zápisu do první třídy

TERMÍN ZÁPISU:

 • 3. 4. 2018 od 14.00  do 18.00
 • 4. 4. 2018 od 14.00  do 17.00
 • rodiče se dostaví k zápisu se svým dítětem
 • plánovaný počet přijatých žáků cca 50

 

DOKLADY K ZÁPISU:

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz
 • u cizích státních příslušníků pas
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno)
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (dostupná na webových stránkách školy, nebo přímo v den zápisu v prostorách školy)

 

KRITÉRIA PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ K 1. 9. 2018:

 • dítě dosáhne k 31. 8. 2018 věku 6 let
 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
 • absolvování zápisu – posouzení školní zralosti

 

PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA:

 • bude dítěti přiděleno při podání žádosti o přijetí v den zápisu
 • o přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na informační nástěnce školy nejpozději do 15 dnů od konání zápisu

 

ROZHODNUTÍ O ODKLADU:

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává ředitelka ZŠ s RvTv Na Stínadlech 2386, Teplice
 • rozhodnutí o odkladu bude kladně vyřízeno, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, poté odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku

 

ODVOLÁNÍ:

 • odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení
 • podává se prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

 • na webových stránkách školy naleznete odkaz na školní družinu, kde se můžete seznámit s řádem školní družiny a kritérii pro přijetí žáka do školní družiny
 • do školní družiny přijímáme všechny prvňáčky, kteří si podají řádnou přihlášku do ŠD

 

 

 

CO BY MĚL BUDOUCÍ PRVŇÁČEK UMĚT?

ANEB ZÁKLADNÍ DESATERO BUDOUCÍHO PRVŇÁČKA

 

1. Znám své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, pojmenuji členy rodiny.

2. Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.

3..Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.

4. Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku.

5. Znám barvy (základní i doplňkové)

6. Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek

7. Rozliším i drobné detaily na obrázcích.

8. Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo…)

9. Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.

10. Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut)

 

MŠMT vydalo “Desatero pro rodiče předškolních dětí“