Enviromentální výchova

CHARAKTERISTIKA

 

Obor environmentální výchova, vzdělávání a osvěta není samostatným vyučovacím předmětem. Tato výchova je  převážně začleněna do oblasti Člověk a příroda, ale čerpá také z jiných oblastí. Stává se tak součástí všech předmětů.  Dovednosti a zkušenosti, které zde žák získá, by mu měly umožnit porozumět životnímu prostředí a jeho ochraně, přírodním faktorům, současným technologiím zlepšujícím naše prostředí a tím se tak lépe orientovat v běžném životě. Začlenění této výchovy do předmětů umožňuje celistvé pochopení problematiky vztahu Člověk – Příroda, a vede tak žáky k trvale udržitelnému rozvoji naší budoucnosti.

 

OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Environmentální výchova, vzdělávání  a osvěta utváří celkový rámec znalostí v oboru životního prostředí. Jeho úkolem je, aby žáci získávali takové vědomosti a dovednosti, které jim umožní aktivně poznávat přírodu, člověka, svět a prostředí, ve kterém člověk pracuje a žije. Jsou zde vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji. Začlenění tohoto předmětu přispívá k rozvoji učit se hledat a řešit problémy související s praktickým životem, uvažovat o co nejefektivnějším využití přírodních, zejména obnovitelných zdrojů energie  a utvářet si dovednosti vhodného chování v situacích nebezpečných pro zdraví  a  životní prostředí.

 

 

 

Vzdělávání v oblasti Environmentální výchovy, vzdělávání  a osvěty probíhá v rámci téměř všech předmětů, vyučuje se dle daného, právě probíraného předmětu dle učebního plánu. K výuce lze použít  PC učebnu ( žáci využívají výukové programy a čerpají informace na internetu),  multimediální učebnu nebo učebny s interaktivní tabulí. Součástí environmentálního vzdělání jsou exkurze, přednášky, ekologické projekty.

 

 

Dlouhodobé úkoly

 

 1. Usilování o celkově dobrou atmosféru školy (spolupráce žák- učitel, učitel-rodič, žák-žák,  tolerance, ohleduplnost, tvořivost, školní parlament).
 2. Přímý kontakt dětí s přírodou ( Ekologický kroužek)
 3. Sběr papíru, léčivých bylin, použitých baterií, použitých elektrospotřebičů...
 4. Šetření energií, vodou a materiály.
 5. Formativní účinek prostředí - pečujeme se žáky o čistotu, upravenost, pořádek.
 6. Péče o zeleň ve škole a v jejím okolí.
 7. Výzdoba školy - s využitím přírodních materiálů a environmentálních témat.

 

Roční plán úkolů

 

 1. Využívat učiva s ekologickými aspekty ve všech předmětech.
 2. Učit chápat souvislosti - vliv člověka na životní prostředí.
 3. Zorganizovat a plně využít tyto akce: Den vody, Světový den životního prostředí, Den Země, Evropský den jazyků.
 4. Podporovat koutky živé přírody a vést žáky k péči o ně.
 5. Zúčastnit se nejen Biologické olympiády, výtvarných soutěží s environmentální tematikou.
 6. Doplňovat a pořizovat literaturu a další materiály k environmentální výchově a vzdělávání včetně speciálních pomůcek.
 7. Udržovat nástěnku k ochraně životního prostředí
 8. Umožnit zájemcům a koordinátorce účast na akcích v oblasti EVVO.
 9. Vyřešit neuspokojivý stav školní zahrady

 

 

V rámci úkolů EVVO realizovaných na škole bylo vytyčeno 5 základních oblastí

1.  Zařízení a okolí školy

·  Úprava a udržování zeleně a pořádku na pozemku školy a v jejím okolí

·  Údržba interiéru školy - zabezpečováno třídami, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy

·  Rozšíření nástěnek v prostorách školy s environmentální tematikou.

 

2. Ekologické vzdělávání, vyučování

·  Klást důraz na interdisciplinární vazby mezi předměty. Více zdůraznit ekologický význam učiva v daných předmětech.

·  Vypracovávat a účastnit se ekologických projektů.

·  Podpora projektového vyučování týkajícího se EVVO.

·  Účast na ekologicky zaměřených vycházkách (v okolí školy), exkurzích (ČOV, sběrné dvory, geologické exkurze),

vzdělávacích akcích (ZOO).

·  Zapojit se do soutěží podporující EVVO.

 

3. Odpadové hospodářství školy

·   Dlouhodobě podporovat sběr tříděných surovin (papír, plast, baterie).

·   Více se zapojit do projektu Recyklohraní

 

4. Energie

·   Snižovat provozní náklady (zhasínání světla v učebnách, na chodbě a v dalších prostorách školy, nepřetápět, topit méně

o víkendech, prázdninách a státních svátcích).

·   Důsledně kontrolovat hospodaření v oblasti energií.

 

5. Propagace, osvěta, spolupráce

·   Propagace akcí školy vážící se na EVVO na internetových stránkách školy popř. v regionálních médiích.

·   Podpora projektů vycházejících ze školního plánu EVVO.

·   Širší spolupráce s ekologickými odbornými organizacemi.

 

 

 

 

 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE  ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

 

KOMPETENCE K UČENÍ

 

-   vedeme žáky k porozumění vzájemné závislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí

-   vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, které využije i v jiných předmětech

-   rozvíjíme praktickou znalost přírodních a kulturních hodnot ve svém okolí a chápání příčin a následků jejich poškozování

-   volíme netradiční a nové formy výuky, jejichž těžiště je v přímém pozorování přírody  živých organismů, v samostatném

získávání informací a jejich prezentaci

-   pracujeme s encyklopediemi, klíči, atlasy, vyhledáváme informace na internetu

-   pozorujeme přírodu, pracujeme s lupou, mikroskopem, teploměry

-   využíváme mezipředmětové vztahy, učíme od jednoduchých pojmů ke složitějším,

 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

 

-   podporujeme aktivní využití kooperativních dovednosti jako nástroje pro řešení problémů životního prostředí

-   učíme žáky hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, rozvíjíme schopnost kriticky posuzovat a

vyhodnocovat informace související s životním prostředím.

-   vytváříme modelové situace s problémy z oblasti ochrany přírody, diskutujeme nad nimi a snažíme se žáky vést k řešení

problému

-   pracujeme s denním tiskem, časopisy, informacemi v médiích, s internetem, vedeme žáky ke kritickému myšlení

-   učíme žáky ověřovat věrohodnost získaných poznatků a prezentovat výstupy (aktuality, referáty z exkurzí, terénních cvičení,

ekologických kurzů, z výstav, na zadané téma, na zvolené téma)

-   diskutujeme o odpovědnosti člověka za změny v přírodě a možnostech nápravy

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

 

-   pořádáme besedy s odborníky a diskuze na téma ochrany přírody a problematiky životního prostředí

-   organizujeme akce pro veřejnost v rámci dne Země a podílíme se na úklidu různých lokalit

-   žáci seznamují své spolužáky s aktualitami nejen z přírody, ale i  řešením  problematiky

-   účastníme se krátkodobých i celoročních akcí a soutěží pro žáky

-   podporujeme třídění odpadů (sběr papíru, PET lahve, víčka.)

-   vedeme žáky k samostatné činnosti, k vyjadřování svého názoru a prezentování své práce ve školních projektech

 

 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

 

-   zaměřujeme se na rozvoj mezilidských vztahů

-   využíváme kooperativních a komunikačních dovedností jako nástrojů pro řešení problémů životního prostředí, včetně

schopnosti zastávat a obhajovat názory a brát v úvahu názory druhých.

-   zkoumáme a vyhledáváme odpovědi na úkoly ve skupinách, umožňujeme žákům vyzkoušet různé role v týmu

-   vhodné laboratorní práce řešíme ve skupinách, vedeme žáky k týmové spolupráci

-   prezentujeme získané poznatky, řešení problémů a projektů před třídními kolektivy, vedeme žáky k diskuzi na dané téma

 

 

KOMPETENCE OBČANSKÉ

 

-   učíme žáky správně a zodpovědně se chovat v krizových situacích

-   řešíme modelové situace přírodních katastrof

-   vedeme žáky k ohleduplnému jednání s handicapovanými či nemocnými lidmi

-   zdůrazňujeme význam biodiverzity a ochrany přírody jako životního prostředí organismů

-   procvičujeme první pomoc při úrazech a živelných pohromách

-   v rámci mezipředmětových vztahů se zapojujeme do soutěží a akcí literárních, výtvarných, dějepisných a zdůrazňujeme

propojenost našich kulturních tradic se vztahem k přírodě

-   učíme žáky myslet v souvislostech, uvědomit si vlivy globalizace na životní prostředí

-   učíme žáky pochopit principy udržitelného způsobu života a mechanismů, jimiž je provázán ekonomický a sociální rozvoj

se stavem životního prostředí

-   podporujeme vědomí souvislostí vlastního životního stylu s problémy životního prostředí a jejich řešeními, schopnost

odpovědného jednání a aktivní kvalifikované účasti v ochraně životního prostředí, důvěra ve vlastní síly pro řešení těchto

problémů.

-   vytváříme citový vztah žáka k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě

 

 

KOMPETENCE PRACOVNÍ

 

-   vedeme žáky k tomu, aby každou práci vykonávali s ohledem na životní prostředí, aby dodržovali zásady bezpečnosti a

chovali se ohleduplně nejen k sobě a k ostatním spolužákům, ale i k okolnímu prostředí

-   diskutujeme nad vlivy různých pracovních činností na přírodu a krajinu

-   seznámíme žáky s ekologicky šetrnými výrobky, biopotravinami a ekologickým zemědělstvím

-   sledujeme aktuální dění ve světě, v ČR,  vlivy činnosti člověka na životní prostředí, nové trendy ve vzdělávání

-   učíme žáky osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou a uplatňovat je v

každodenním životě, uplatňovat principy udržitelného způsobu života v občanském a pracovním jednání (odpovědně a

ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní

vlivy na životní prostředí).