METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Mgr. Lucie Gerlach


KONZULTAČNÍ HODINY

středa 14.00 – 15.00

 

Žáci, rodiče a učitelé mohou anonymně hlásit výskyt šikany na:

www.nntb.cz