ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

 

 

 

Z organizačních důvodů ve školním roce 2017/2018 neotvíráme Přípravný ročník.

 


Obecná charakteristika přípravné třídy

Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dne 1. 9. 2009 na základě rozhodnutí magistrátu města Teplice a rozhodnutím ředitelky školy.

 

V přípravné třídě se bude pracovat podle ŠVP pro přípravnou třídu.

 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti ve věkové skupině 5 – 7 let na základě žádosti jejich zákonných zástupců a následném rozhodnutí ředitele školy -  viz. přijímací řízení.

Součástí žádosti je doporučení školského poradenského zařízení o odkladu školní docházky nebo doklad o sociálním znevýhodnění žadatelů či další doporučení odborných lékařů a specialistů.

 

 

Do přípravné třídy jsou přijímány děti

-  s odloženou školní docházkou

-  ze sociálně znevýhodněného prostředí

-  na základě doporučení školského poradenského zařízení (PPP) k umístění dítěte v menším kolektivu

 

 

Organizace vzdělávání v přípravné třídě

 

·  Děti se scházejí od 6.00 hod. v družině, v 7.00 hod. si je převádí třídní učitelka do přípravné třídy, děti se přijímají

zpravidla do 7.45hod., v 8.00 hod. se budova z bezpečnostních důvodů zamyká. Po předchozí domluvě je možné vodit

dítě i v jinou dobu. Při příchodu v pozdější hodinu zvoňte! V 13.00 hod. se děti převádí do družiny, provoz družiny je do

16.30 hod.

·  Rodič je povinen osobně předat dítě učitelce a teprve potom může opustit prostory školy. Lze dohodnout i jiný způsob

předávání. Zákonný zástupce dítěte může k vyzvedávání svého dítěte pověřit i jinou osobu a to jen písemnou formou

např. po vyplnění formuláře. Učitelka nemůže bez písemného pověření dítě předat nikomu jinému než zákonnému

zástupci.

·  Do přípravné třídy patří dítě zdravé a v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, má učitelka právo děti s nachlazením nebo

jiným infekčním onemocněním nepřijmout.

·  Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Po nemoci

přijímáme dítě jen s potvrzením od rodičů, od lékaře nebo podepsáním potvrzení o bezinfekčnosti.

·  Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních údajích dítěte, ke kterým došlo během jeho docházky do

přípravné třídy. Jsou povinni udat takové telefonní spojení, na kterém je možno rodiče kdykoliv zastihnout.

·  Rodiče mají právo kdykoliv dítě z jakéhokoliv důvodu z docházky do přípravné třídy omluvit, ale musí tak učinit den

předem. Pokud nejde o předem známou nepřítomnost, musí dítě omluvit nejpozději do 8.00 hodin, jinak nelze odhlásit

stravné na tento den. Děti lze omlouvat osobně i telefonicky.

·  Otázky týkající se stravování projednávají rodiče s vedoucí stravování, včas platí stravné.

·  Přípravná třída má svůj denní organizační řád /program, uspořádání dne/, který je natolik flexibilní, aby mohl reagovat

na aktuální změny či aktuálně změněné potřeby dětí. Informace jsou viditelně umístěny na nástěnkách.

·  Stížnosti, oznámení a podněty k práci přípravné třídy podávejte u ředitelky ZŠ, která je v zákonné lhůtě vyřídí.

 

Výběr činností je ponechán na tvořivosti, improvizaci a pedagogické zkušenosti třídní učitelky, která se řídí vzdělávacím záměrem s přihlédnutím na zájmy a záliby dětí. Řízené aktivity střídá s relaxací ve formě volné neřízené hry.

Dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě závěrů z vyšetření PPP.

S dětmi, které mají vadu řeči, bude pracováno během individuálních logopedických chvilek a logopedických nácviků ve spolupráci s rodiči.   Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: školy v přírodě, plavecký výcvik, výlety, návštěvy divadel, společné akce s rodiči.

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání v přípravné třídě

Obecná charakteristika přípravné třídy

Přípravný ročník má svou třídu v pavilonu školní jídelny, v 1. patře, kde se nachází také školní družina. Pro svou činnost a vzdělávání žáků využívá počítačovou učebnu vhodnou také pro výtvarné a pracovní činnosti. Ve vlastní třídě s kobercem si děti mohou hrát, setkávají se v komunitním kruhu, hrají společné hry, zpívají a učí se (převážně formou motivačních her) atd. V hlavním pavilonu ZŠ děti využívají k větším pohybovým aktivitám tělocvičnu v 1. patře a učebnu s interaktivní tabulí.

Při pobytu venku si děti mohou hrát na přilehlém dětském hřišti s průlezkami nebo víceúčelové školní hřiště.

 

Hygienické podmínky

Naproti přípravné třídě je pod uzavřením sociální (zdravotně hygienické) zařízení odpovídající věku i počtu dětí, také šatny jsou v bezprostřední blízkosti. Další sociální zařízení je ve školní jídelně.

 

Životospráva

Stravování dětí je zajištěno 3krát denně v moderní školní jídelně, děti si mohou vybrat z několika jídel. V jídelně se nepoužívají stravenky, ale čipové karty - učitelka při jejich používání dětem pomáhá. Dětem je nabízena pestrá, plnohodnotná, nutričně vyvážená strava dle daných předpisů. Pitný režim je zajištěn v jídelně a podle potřeby ve třídě paní učitelkou.

Personální podmínky

Vzdělávání zajišťuje paní učitelka s dlouhodobou praxí učitelky v MŠ (24 let) pedagogickým vzděláním ÚSO zakončeným maturitou a s řadou osvědčení o dalším vzdělávání (logopedie, grafomotorika, základy počítačové techniky a angličtiny, kurz jógy, semináře ekologické výchovy, kurzy pracovních a výtvarných technik atd.).  Každoročně se podílí na akreditovaných kurzech a programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, využívá samostudium k vlastnímu rozvoji v oboru

 

 

Materiální podmínky

Dětské stoly a židličky se mohou přizpůsobit fyziologickým potřebám dětí. Vybavení hračkami, pomůckami a dalším materiálem je průběžně doplňováno a přizpůsobováno požadavkům a potřebám přípravné třídy. Všechny děti mají k dispozici vlastní psací, výtvarné a pracovní potřeby a k samotné výuce  pracovní sešity. K dětským potřebám a hračkám mají děti volný přístup, svými výtvory se spolupodílejí na úpravě interiéru budovy a třídy.

 

 

Spolupráce s rodiči

Rodiče mají možnost podílet se aktivně na dění v přípravné třídě, účastnit se programů pro rodiče, pomoci při organizaci a přípravě různých akcí, výletů, sportovních akcí apod.

Přípravná třída spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného výchovného působení rodiny. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. S  třídní učitelkou se domlouvají na správném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte.

 

 

Rodiče mají právo spolurozhodovat při řešení vzniklých problémů. Tato práva mohou uplatnit na schůzkách s rodiči, kde jsou tato témata otevřená diskuzi. Informační schůzky jsou 1x měsíčně. Rodiče mají kdykoliv právo vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy, nejlépe po předchozí domluvě termínu.

Na materiální podpoře se rodiče podílejí finančním příspěvkem 200,- Kč donesením různých ekoodpadů - zbytky vln, látek, krabiček a odpadového papíru na každodenní kreslení dětí. Rodiče mají právo nahlédnout do vyúčtování jejich příspěvku.

Po dohodě na třídní schůzce souhlasili s nákupem kufříků, kam si děti budou ukládat své výtvarné potřeby a pracovní sešity.

 

 

Cíle vzdělávání v přípravné třídě

 

Rámcové cíle vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání a každodenní práce pedagoga

1.  rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2.  osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3.  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Záměrem výchovně-vzdělávacího programu v přípravné třídě je

 

·  připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy a předcházet neúspěšným začátkům ve vzdělávacím procesu

·  cílevědomě a systematicky rozvíjet fyzické, psychické i sociální schopnosti a dovednosti dítěte, a vést je tak, aby na

konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat aktivně a

s uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí rodiny a školy

·  přistupovat individuelně ke každému dítěti a přizpůsobit metody a formy práce k vyrovnání nedostatků v rozvoji učení,

uspokojovat jejich specifické potřeby – zaměřit výuku na posilování těch nedostatků u konkrétních dětí, které byly

příčinou jejich odkladu školní docházky

·  úzce spolupracovat s rodinou, zapojit rodiče do výchovně vzdělávacího procesu, navazovat na práci specializovaných

lékařů - logopedů, psychologů

·  vést děti k samostatnosti a posilování sebevědomí, k sebeovládání a k prodlužování záměrné pozornosti

·  probudit u dětí zájem o prostředí, které je obklopuje, vnímat působení člověka na přírodu a naopak

(základy ekologického smýšlení)

·  vytvářet kladné sociální postoje (prosociální chování), snažit se o vytvoření příjemné atmosféry ve třídě , o vytvoření

přátelských vztahů jako jsou kamarádství, ohleduplnost, spolupráce a   sounáležitost s kolektivem

Formy a metody práce

·  Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem

spontánních a řízených aktivit.

·  V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude

založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách i

individuálně.

·  Vzdělávání bude uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým poměrem

spontánních a řízených aktivit.

·  V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl formou záměrného i spontánního učení. Toto učení bude

založeno na aktivní účasti dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a

individuálně.

·  Preferovány budou hravé a tvořivé činnosti.

·  Dětem se specifickými potřebami bude věnována maximální péče na základě závěrů z vyšetření PPP Teplice.

·  S dětmi, které mají vadu řeči, bude pracováno během individuálních logopedických chvilek a logopedických nácviků ve

spolupráci s rodiči.

·  Mezi záměry vzdělávání budou patřit i nadstandardní aktivity školy: školy v přírodě, předplavecký výcvik, výlety, návštěvy

divadel, společné akce s rodiči,….