Název projektu:       Kontakty v němčině

Popis:

Žáci si budou vyměňovat s partnery e-maily, texty a videa o každodenním životě, aby rozvíjeli následující témata: Představení se – Moje město – Moje rodná země – Velikonoce – Moje škola – Plány na prázdniny.

 

Účastníci:

1 -  ZŠ s RVTV Na Stínadlech, Teplice (Tschechien)

Třída 6.A, 7.A

učitelka: Klára Šmicová

2 - Scuola Media Statale “F.lli Cairoli” di Gropello Cairoli (Italien)

Třída 2. AB

učitelka: Cinthia Degli Alberti

3 -  Brenderup Skole, Brenderup (Dänemark)

Klasse 8.a

Lehrerin: Elisabeth Gamauf Madsen

4 -  Gymnasium Lefkona, Σέρρες, Řecko

Klasse 8.

Lehrerin: Vasiliki Fotakopoulou

 

Komunikační jazyk: Němčina

Věk žáků: 11-15

Počet účastníků:

27 žáků a žákyň 6. a 7. třídy z Čech, kteří jsou začátečníci a učí se němčinu od 6. třídy 2

hodiny/týden

24 žáků a žákyň 7. třídy z Itálie, kteří jsou začátečníci a učí se němčinu od . třídy 2

hodiny/týden

12 žáků a žákyň 8. třídy z Dánska, kteří se NJ učí 2. rokem

21-24 žáků a žákyň 8. třídy z Řecka

 

Cíle projektu:

Poznat nové kamarády

Použít cizí jazyk v každodenním kontextu

Zlepšení sociálních, komunikativních a jazykových dovedností

Písemná interakce se stejně starými žáky v němčině

Využití stále nových ICT nástrojů

Překročení národních hranic a získání evropského aspektu

Poznat jinou kulturu a tu porovnat s vlastní, najít rozdíly a podobnosti.

Trvání projektu: konec ledna – polovina června 2012

Nástroje: PowerPoint, Word

E-mail

Obrázky, fotky, videa

Průběh:

I. – Učitelky konkrétních žáků se postarají o schválení a průběh projektu (konec ledna)

II. – Žáci budou přihlášeni na portál (začátek února)

III. - Únor:  Žáci se představí (osobní data, koníčky, rodina, atd.) pomocí dokumentu psaném ve Wordu, který nebude, vzhledem k osobním údajům, umístěn na „Twinspace“, ale vyměněn e-mailem učitelů

IV. - Březen – Žáci napíší texty sdoplněné obrázky a fotkami na téma „Moje město“ a „Moje rodná země“ a každé 2 týdny se umístí na „Twinspace“. Každá škola použije tyto materiály partnerské školy při výuce.

V. -Duben – Velikonoce: Napíší se informace o tradicích dané země

VI. – Konec dubna – Tématem bude „Škola“: popis školy a školního sytému, aby se tyto porovnaly s partnerskou školou

VII. - Květen – Plány na prázdniny: Žáci diskutují o plánech na prázdniny

Požadované výsledky:

-  Zlepšení jazykové kompetence

-  Nové impulsy pro motivaci učit se cizí jazyky

-  Rozvoj autonomie žáků při učebním procesu

-  Příprava plakátu a prezentace s materiály partnerské školy

-  Otevřenost, akceptace jiných kultur a jiné mentality

-  Rozvoj pozitivní spolupráce mezi učiteli pro organizaci případné budoucí výměny žáků

Klára Šmicová

 

Titel des Projektes:          Kontakte auf Deutsch

Beschreibung:

Die Schüler werden mit den Partnern E-mails, Texte und Videos über ihr Alltagsleben auf Deutsch austauschen, um die folgenden Themen zu entwickeln: Vorstellung – Stadt – Heimatland – Ostern – Schule - Ferienpläne

 

Teilnehmer:

1 - ZŠ s RVTV Na Stínadlech, Teplice (Tschechien)

Klasse 6.A, 7.A

Lehrerin: Klára Šmicová

2 - Scuola Media Statale “F.lli Cairoli” di Gropello Cairoli (Italien)

Klasse 2. AB

Lehrerin: Cinthia Degli Alberti

3 - Brenderup Skole, Brenderup (Dänemark)

Klasse 8.a

Lehrerin: Elisabeth Gamauf Madsen

4 -  Gymnasium Lefkona, Σέρρες, Řecko

Klasse 8.

Lehrerin: Vasiliki Fotakopoulou

Sprachen: Deutsch

Alter der Schüler: 11-15

Teilnehmerzahl:

27 Schüler und Schülerinnen der 6. und 7. Klasse in Tschechien, die Anfänger sind und seit                     der 6. Klasse Deutsch zwei Stunden/Woche lernen

24 Schüler und Schülerinnen der 7. Klasse in Italien, die Anfänger sind und seit der 6.                                Klasse Deutsch zwei Stunden/Woche lernen

12 SchülerInnen der 8. Klasse in Dänemark, im zweiten Lernjahr

21-24 SchülerInnen der 8. Klasse in Griechenland

Ziele des Projektes :

Neue Freunde kennen lernen

Die fremde Sprache im Alltagskontext benutzen

Verbesserung der sozialen, kommunikativen und sprachlichen Fertigkeiten

Förderung der schriftlichen Interaktion mit Gleichaltrigen in Deutsch

Verwendung immer neuer IKT Werkzeuge

Überschreitung der nationalen Grenzen und Erwerb eines europäischen Gesichtspunkts

Eine andere Kultur kennen lernen und sie mit der eigenen vergleichen, um Unterschiede und Analogien zu finden.

Dauer: ende Januar – mitte Juni 2012

Werkzeuge: PowerPoint, Word

E-mail

Bilder, Fotos, Videos

Ablauf:

I. - Die Lehrerinnen der jeweiligen Schüler kümmern sich um die Genehmigung und Abwicklung des Projektes. (ende Januar)

II. - Die Schüler werden auf dem Portal angemeldet (Anfang Februar).

III. - Februar:  die Schüler stellen sich vor (Personalien, Hobbys, Familie, usw.) mit Word- Dokumenten, die nicht in den Twinspace hochgeladen werden (da sie privaten Informationen enthalten) sondern von den Lehrerinnen durch E-Mail ausgetauscht werden.

IV. - März – Die Schüler werden Texte mit Bildern und Fotos über die Themen „Meine Stadt“ und „Mein Heimatland“ schreiben und jede zwei Wochen in den Twinspace hochladen. Jede Schule wird das Material der Partner in den Unterrichtsstunden benutzen.

V. -April – Ostern : man wird über die jeweiligen Traditionen schreiben

VI. - Ende April – Das Thema wird „Schule“ sein: Beschreibung der Schule und des Schulsystems, um Vergleiche zu machen

VII. - Mai – Ferienpläne: die Schüler diskutieren über Urlaubspläne für den Sommer

Angestrebte Ergebnisse:

- Eine Verbesserung der sprachlichen Kompetenzen

- Neue Impulse für die Motivation bei dem Erlernen der Fremdsprache

- Entwicklung mehr Autonomie der Schüler beim Lernprozess

- Vorbereitung von Posters mit dem Material der Partnerschule am Ende des Schuljahrs

- Offenheit, Akzeptanz gegenüber einer anderen Kultur und einer anderen Mentalität

- Entwicklung einer positiven Zusammenarbeit zwischen den Lehrerinnen, um eventuell einen Schüleraustausch in der Zukunft zu organisieren

Klára Šmicová