ŠKOLSKÁ  RADA

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

VÝSLEDKOVÁ  LISTINA

Datum konání voleb: 23. 11. 2017

Zvoleni s nejvyšším počtem hlasů byli:

 

  • za zákonné zástupce :

p. Niče – 10 hlasů

p. Klášterková – 4 hlasy

p. Pondělíčková – 4 hlasy

p. Riedlová – 1 hlas

p. Kalátová – 1 hlas

p. Vohnout – 1 hlas

p. Stádníková – 1 hlas

 

 

  • za pedagogické pracovníky :

p. Butkovičová – 10 hlasů

p. Weissová – 2 hlasy

p. Zyková – 1 hlas

p. Jelínková – 1 hlas

p. Kraus – 1 hlas

 

 

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydalo Statutární město Teplice na základě usnesení č. 0734/05 Rady města Teplice ze dne 18.11. 2005 „ZŘIZOVACÍ LISTINU ŠKOLSKÉ RADY“.

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

2. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.

 

3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.

 

4. Školská rada má 3 členy

třetinu jmenuje zřizovatel

třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků

třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy

 

5. Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

6. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.

 

7. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 


ŠKOLSKÁ RADA
2018 – 2020


Za MgM Teplice :

Bc. Ing. Jakub MráčekZa pedagogické pracovníky :

Mgr. Lenka Butkovičová

 


Za zákonné zástupce :

p. David Niče