Přehled učiva ke stažení

Milí žáci a žákyně, zde najdete základní přehled učiva ke stažení
- rozdělený dle jednotlivých tříd a předmětů. Vždy připraveni!

Fyzika


6. ročník

Září

Látky a tělesa
Vlastnosti pevných látek
Vlastnosti kapalin a plynů

Říjen

Částicová stavba látek
Atomy
Síla
Gravitační síla
Vlastnosti gravitační síly

Listopad

Elektrické náboje
Model atomu
Elektrické vodiče
Elektrický výboj

Prosinec

Magnety
Magnetování
Magnetické pole
Země jako magnet

Leden

Měření délky
Přesnost měření
Měření objemu

Únor

Měření hmotnosti
Hustota
Čas

Březen

Měření teploty
Graf - Teplota a čas
Teplotní roztažnost látek

Duben

Elektrický obvod
Schématické značky
Elektrický vodič a izolant

Květen

Účinky elektrického proudu
Rozvětvený elektrický obvod

Červen

Zkrat
Bezpečnost při práci s el. proudem

7. ročník

Září

Klid a pohyb
Popis pohybu
Druhy pohybu

Říjen

Průměrná rychlost
Dělení pohybu podle rychlosti
Grafy pohybu
Dráha rovnoměrného pohybu

Listopad

Vzájemné působení těles
Síla a její měření
Gravitační síla
Skládání sil
Rovnováha sil

Prosinec

Těžiště a tíhová síla
Zákon setrvačnosti
Zákon síly
Zákon akce a reakce

Leden

Páka
Rovnováha na páce
Výpočty na páce
Kladky

Únor

Tlak
Tlak - výpočty
Smykové tření
Odpor prostředí
Tření v praxi

Březen

Pascalův zákon
Hydraulická zařízení
Hydrostatický tlak
Archimedův zákon
Plavání těles

Duben

Atmosférický tlak
Atmosféra Země a meteorologie
Tlak plynu v uzavřené nádobě
Zdroje světla
Rychlost světla

Květen

Šíření světla
Stín
Odraz světla a rovinné zrcadlo
Kulová zrcadla
Lom světla a úplný odraz

Červen

Rozklad světla
Čočky
Oko

8. ročník

Září

Práce
Síla na kladkostroji
Práce na kladce a páce
Výkon

Říjen

Práce, výkon, účinnost
Energie
Pohybová energie
Polohová energie
Zákon zachování energie

Listopad

Částicové složení látek
Vnitřní energie
Změna vnitřní energie
Jouleův pokus
Teplo

Prosinec

Kalorimetrická rovnice
Vedení tepla
Šíření tepla prouděním a zářením
Využití slunečního záření

Leden

Změna skupenství
Tání a tuhnutí
Vypařování a kapalnění
Var

Únor

Výpočet tepla při změně skupenství
Tepelné motory
Vznětový motor
Elektrické jevy
El. vodič a nevodič

Březen

Elektrický obvod
Měření el. proudu
Měření el. napětí
Zdroje el. napětí
Ohmův zákon

Duben

Závislost odporu na vlastnostech vodiče
Zapojování spotřebičů
Výkon, práce a energie el. proudu
Zdroje zvuku

Květen

Šíření zvuku
Tón, hlasitost a barva
Vnímání zvuku
Ochrana před hlukem

Červen

Počasí kolem nás
Meteorologické jevy
Znečišťování atmosféry

9. ročník

Září

Magentické pole
Magnetické pole cívky s proudem
Elektromagnet

Říjen

Elektromotor
Elektromagnetická indukce
Střídavý proud a napětí
Graf střídavého proudu
Měření střídavého proudu a napětí

Listopad

Transformátor
Výpočty v transformátoru
Rozvodná elektrická síť
Vedení elektrického proudu

Prosinec

Vedení el. proudu v kapalinách
Vedení el. proudu v plynech
Čisté polovodiče
Nečisté polovodiče

Leden

Polovodičová dioda
Usměrňovač
Další využití diod
Elektřina v domě
Elektřina a bezpečnost
Bezpečnost práce s el. spotřebiči

Únor

El.-mg. vlny a záření
Druhy el.-mg. záření
Zdroje záření
Odraz světla

Březen

Lom světla a úplný odraz
Čočky
Oko
Model atomu

Duben

Složení atomu
Radioaktivita
Využití jaderného záření
Jaderné reakce
Řetězová reakce
Jaderný reaktor

Květen

Jaderná energetika
Ochrana před zářením
Astronomie
Vesmírná tělesa
Sluneční soustava
Kamenné planety

Červen

Plynné planety
Keplerovy zákony
Zánik hvězd

Angličtina


6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Němčina


6. ročník

Září

1. Látky a tělesa
Vlastnosti pevných látek
1. Látky a tělesa
Částicová stavba látek

Říjen

Částicová stavba látek
Atomy
Síla
Gravitační síla
Vlastnosti gravitační síly

Listopad

Elektrické náboje
Model atomu
Elektrické vodiče
Elektrický výboj

Prosinec

Magnety
Magnetování
Magnetické pole
Země jako magnet

Leden

Měření délky
Přesnost měření
Měření objemu

Únor

Měření hmotnosti
Hustota
Čas

Březen

Měření teploty
Graf - Teplota a čas
Teplotní roztažnost látek

Duben

Elektrický obvod
Schématické značky
Elektrický vodič a izolant

Květen

Účinky elektrického proudu
Rozvětvený elektrický obvod

Červen

Zkrat
Bezpečnost při práci s el. proudem

7. ročník

8. ročník

9. ročník