Školní parlament

Při Základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy Na Stínadlech byl zřízen od 2. pololetí školního roku 2008/09 „Školní parlament“ jako žákovská zastupitelská organizace. Smyslem existence parlamentu je zajištění vlivu žáků na rozhodování o záležitostech školy, získávání důležitých informací a hájení práv žáků. Parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům, snaží se společně najít optimální řešení. Školní parlament je součástí Školního vzdělávacího programu.


Práce na půdě parlamentu vychází z obsahu Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata
20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN
a k níž přistoupila i ČR. Podle této Úmluvy
má dítě právo:
 

 • vyjádřit svůj názor a požadavek
 • na opatření k zajištění kázně ve škole odpovídající lidské důstojnosti
 • na ochranu před jakoukoli diskriminací
 • získat a zveřejnit informace

Školní parlament ve školním roce 2023/2024

4.AMatyáš Vlasák, Adam Linhart
4.BRadka Blahotová, Denisa Zelenková
5.ASára Březinová, Sára Slámová
5.BEliška Bartošová, Tomáš Srbek
6.AAnna Zulegerová, Štěpán Šrýtr
7.AEma Klášterková, Petr Štark
7.BViktorie Mašková, Sára Zušťáková
8.AAdam Novotný, Vojtěch Šanda
8.BJosef Caha, Valentina Chytilová
9.AEliška Pourová, Karel Hrdlička
9.BSára Vašáková, Michal Kotecki

Aktuality a zápisy ze schůzí školního parlamentu


Svou činnost parlament zaměřuje na: 

 • zlepšení postoje každého žáka ke školní práci, vzájemnou pomoc  žáků 
 • hygienu a bezpečnost ve škole,pomoc při zajišťování čistoty a pořádku s cílem odstraňovat lhostejnost a nezájem 
 • podílí se při organizování chodu škol 

Školní parlament má povinnost: 

 • prostřednictvím svých zástupců spolupracovat s vedením školy, učiteli i ostatními zaměstnanci školy a vycházet přitom ze závazných pravidel školy 
 • respektovat společenská pravidla a dodržovat zásady slušného chování 
 • dbát na tradici školy a její dobrou pověst 
 • přijmout plnou odpovědnost za své iniciativy 
 • být reprezentantem školy 

Školní parlament má právo zejména: 

 • vyjadřovat se k pravidlům školy a mimoškolní činnosti 
 • podílet se aktivně na veškerém životě školy 
 • přednést své návrhy vedení školy a učitelům 

Cíle školního parlamentu: 

 • zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a ostatními zaměstnanci školy 
 • předcházet negativním jevům jako jsou šikana a ničení školního majetku 
 • připomínat dodržování  školního řádu 
 • pomáhat s organizací akcí tříd 
 • řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy 
 • prezentovat svoji práci ve školním časopise a na webových stránkách školy 

Pravidla chování na půdě parlamentu: 

 • nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých 
 • nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet 
 • nepoužívat vulgární výrazy 
 • řešit školní problémy 
 • předávat spolužákům nezkreslené informace 
 • spolupracovat v týmu 
 • zúčastňovat se schůzek a přicházet včas 

Stanovy Školního parlamentu ZŠ Na Stínadlech: 

 • volby jsou dobrovolné a tajné 
 • každý žák má hlasovací právo aktivní i pasivní
 • voleb se účastní žáci 4. – 9. třídy 
 • volby se uskuteční v rámci třídnických hodin

Průběh voleb: 

a) vytvoří se seznam kandidátů neboli kandidátka (vstup je dobrovolný) 

b) kandidátka bude vyvěšena ve třídě na nástěnce 

c) žáci vybírají z této kandidátky, za každou třídu budou zvoleni dva kandidáti 

d) vyhrávají ti kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů

 • volit za nepřítomného žáka nelze
 • po volbách se do týdne sejde nový parlament
 • na prvním zasedání si parlament zvolí předsedu parlamentu, dva místopředsedy, zapisovatele a nástěnkáře 
 • Školní parlament se schází nejméně jednou za měsíc nebo dle potřeby 
 • Školní parlament svolává jeho předseda ve spolupráci s učitelem, jež vede Školní parlament 
 • koordinátorem Školního parlamentu je vedením školy pověřen jeden učitel 
 • z každého zasedání Školního parlamentu je proveden zápis vyvěšený na nástěnce 
 • jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit všichni žáci i učitelé školy