Aktuality pro budoucí prvňáčky

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.

Zápis pro školní rok 2024/2025 

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku

 

zde

pro děti narozené 1.9.2017 – 31.8.2018 proběhne
3. dubna 14,00 – 17,00 a 4. dubna
14,00 – 17,00 s osobní přítomností dítěte.
Přijetí k základnímu vzdělávání:
1) Vyplněná žádost (podpis obou zákonných zástupců)
2) Rodný list dítěte
3) Vyplněný zápisní list

Organizace zápisů: 
Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Naučte děti přes prázdniny: 

 • Napsat své jméno hůlkovým písmem
 • Zapínat knoflíky, zipy, zavazovat tkaničky
 • Zopakovat si barvy, tvary, levá – pravá, nahoře, dole, vlevo, vpravo 
 • Kreslit, vybarvovat, stříhat podle linie 
 • Umět splnit jednoduchý úkol, zapamatovat si pokyn a dokončit povinnost, vést k samostatnosti

K zápisu potřebujete tyto doklady:

 • rodný list dítěte 
 • občanský průkaz 
 • u cizích státních příslušníků pas 
 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo uděleno) 
 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zápisní lístek (dostupná na webových stránkách školy, nebo přímo v den zápisu v prostorách školy) 

Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání k 1. 9. 2024:

 • přednostně přijímáme děti ze spádového obvodu
 • §36 zákona č.561/2004 Sb. Školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

  (3)Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. (dítě dosáhne k 31. 8. 2024 věku 6 let)

  (4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

 • podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
 • plánovaný počet přijatých žáků cca 50

Přidělení registračního čísla:

 • bude dítěti přiděleno při podání žádosti o přijetí v den zápisu 
 • o přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání 
 • seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy a na informační nástěnce školy nejpozději do 15 dnů od konání zápisu 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě. 


Rozhodnutí o odkladu

 • rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění) vydává ředitelka ZŠ s RvTv Na Stínadlech 2386, Teplice 
 • rozhodnutí o odkladu bude kladně vyřízeno, požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, poté odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa 
 • začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku 

Odvolání

 • odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení 
 • podává se prostřednictvím ředitelky školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje 

Školní družina

 • na webových stránkách školy naleznete odkaz na školní družinu, kde se můžete seznámit s řádem školní družiny a kritérii pro přijetí žáka do školní družiny 
 • do školní družiny přijímáme všechny prvňáčky, kteří si podají řádnou přihlášku do ŠD 

Co by měl budoucí prvňáček vědět aneb základní desatero předškoláka

MŠMT vydalo “Desatero pro rodiče předškolních dětí“ 

 • 1
  Znám své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště, pojmenuji členy rodiny.
 • 2
  Bez problémů zvládám odloučení od rodičů, umím pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz.
 • 3
  Samostatně se obléknu a svléknu, zapínám knoflíky, zavazuji tkaničky, dodržuji základní pravidla hygieny.
 • 4
  Správně vyslovuji všechny hlásky, zarecituji báseň, zazpívám píseň, dokážu vytleskat říkanku.
 • 5
  Znám barvy (základní i doplňkové).
 • 6
  Držím správně tužku, nakreslím nebo překreslím jednoduchý obrázek.
 • 7
  Rozliším i drobné detaily na obrázcích.
 • 8
  Správně používám prostorové pojmy (nahoře, dole, vpravo, vlevo…).
 • 9
  Počítám vzestupnou řadou po jedné do deseti, rozlišuji základní geometrické tvary.
 • 10
  Udržím pozornost u úkolu (pracuji samostatně alespoň 15 minut).

Potřeby pro 1. třídu

Školní aktovka

 • Penál: 2 ks tužky (č. 1 a 2), ořezávátko, guma 
 • Pastelky slabé trojhranné – 6 ks (základní barvy) 
 • Pero tornádo 2 ks (kontrolovat, vyměňovat) 
 • Desky na sešity – malé a velké 
 • Zásobník na písmena 
 • Zásobník na číslice 
 • Malý notýsek s tvrdými deskami (obalit!)
 • Obaly na sešity a knihy – podle učebnic a sešitů 
 • Ručník s poutkem 
 • Ubrousek na svačinu 
 • Přezůvky (se světlou podrážkou, NE pantofle) 
 • Cvičební úbor: cvičky, trenýrky, tričko, tepláková souprava, botasky -  v hadrové tašce/pytlíku - NE v igelitce!!!

Kufřík na výtvarnou a pracovní výchovu se jménem

 • Igelit na lavici pro Vv a Pv, zástěru nebo staré tričko na převlečení 
 • 12 ks slabých trojhranných pastelek na Vv 
 • Štětec kulatý č. 4, 8, 12,  štětec plochý č. 6, 12 
 • Kelímek na vodu – s víčkem proti vylití 
 • Kvalitní temperové barvy, hadřík na barvy, paletu 
 • Voskové pastely 
 • Lepidlo-tyčinka 2 ks 
 • Náčrtník A4 1 ks 
 • Nůžky s kulatým hrotem 

Další

 • Papírové hodiny 
 • 1 ks mýdlo, 2 balíky papírových kapesníků -   VŠE ŘÁDNĚ PODEPSANÉ!!!