Ing. Bc. Lucie Gerlach, DiS.

metodik primární prevence rizikového chování

gerlach@zsnastinadlech.cz


Konzultační hodiny:

Čtvrtek 10:00-10:40 hod.
nebo dle domluvy

Kontaktujte mě

Žáci, rodiče a učitelé mohou anonymně hlásit
výskyt šikany na: www.nntb.cz 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Primární prevence rizikového chování zahrnuje aktivity ve všech oblastech prevence:

 • drogových závislostí, alkoholismu a kouření 
 • kriminality a delikvence 
 • virtuálních drog (počítače, televize a video) 
 • patologického hráčství 
 • záškoláctví 
 • šikanování, kyberšikany, vandalismu aj. formy násilného chování 
 • xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu 
 • učí děti komunikaci, sebepoznávání, odolnosti, odmítání, sebedůvěře, řešení konfliktů a stresových situací, toleranci 
 • vede je k zdravému životnímu stylu, nabízí volnočasové aktivity 
 • pomáhá při řešení problémů 
 • poskytuje poradenství pro dětí, rodiče, učitele, vychovatele  v otázkách drog, počátcích šikany, xenofobie, rasismu a intolerance

Školní preventivní strategie 

Výňatek z dokumentu – celý dokument je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

Základní záměry 

 • výchova ke zdravému životnímu stylu 
 • vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez nadměrného tlaku  na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty 
 • zvyšování sociální kompetence žáka – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají efektivní orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomování si důsledků jednání 
 • posilování komunikační dovedností – zvyšování schopností řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku 
 • rozvoj dovedností žáka  směřujících k odmítání sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona 
 • formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistických  a multikulturních postojů

Cílem působení v oblasti prevence rizikového chování je dítě odpovědné přiměřeně svému věku za vlastní chování a způsob života 

 • s posílenou duševní odolností vůči stresu negativním zážitkům a vlivům 
 • schopné dělat samostatná a pokud možno správná rozhodnutí 
 • schopné řešit, případně schopné nalézt pomoc při řešení problémů 
 • s vyhraněným negativním vztahem k návykovým látkám 
 • podílející se na tvorbě prostředí a životních podmínek 

Důležité kontakty a internetové stránky,
týkající se primární prevence:
 

Tísňová linka: 112 
Záchranná služba: 155 
Hasiči: 150 
Policie ČR: 158 
Městská policie Teplice: 417 510 500 
Pedagogicko-psychologická poradna Teplice: 417 533 669, 417 535 248


Bezpečné chování v online prostředí

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí. 
Rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem – rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyber šikana…, 

 

Doporučení pro rodiče.

https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/

Škola dobrých vztahů