Mgr. Monika Jelínková

výchovná poradkyně

jelinkova@zsnastinadlech.cz


Konzultační hodiny:

Pondělí 10:30-11:00 hod. nebo dle domluvy

Kontaktujte mě

Žáci, rodiče a učitelé mohou anonymně hlásit
výskyt šikany na: www.nntb.cz 

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

Plán akcí na letošní školní rok: 

Září- projednávání plánu VP s ředitelkou školy ( zástupkyní ředitelky) - evidence vycházejících žáků z 9. ročníků a nižších ročníků - metodika při zpracování IVP pro jednotlivé integrované žáky - spolupráce při zřizování dyslektické nápravy (podle potřeb školy) - zahájení výuky volby povolání v 8. ročníku (Mgr. I. Eisnerová) - návštěva IPS na Úřadu práce (9. roč.) - konzultace IVP s učiteli - odevzdání IVP ke kontrole do PPP, SPC - podklady ŘŠ pro integraci - konzultace IVP s PPP
Říjen- informační schůzka pro rodiče vycházejících žáků, nabídka šetření PROFI ORIENTACE (PPP, ÚP) - žádost zákonných zástupců o zápisový lístek k přijímacímu řízení - katalogy SŠ a SOU v okrese Teplice (pro rodiče a žáky) z ÚP - nástěnky s nabídkou SŠ a SOU ve třídách - poučení o možnosti šetření PROFI OFIENTACE v PPP (9. ročníky) – jen pro klienty - přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou - návštěva přehlídky středních škol - Teplice – 8. a 9. ročník
Listopad- návrhy na dodatečný odklad ŠD (spolupráce se zástupkyní ředitele) - přenášení informací z porad VP - odeslání přihlášek na umělecké školy - exkurze s vycházejícími žáky na SŠ a SOU (Dny otevřených dveří), nábory - žádost o prodloužení šk. docházky žáků vycházejících z 8. a nižších ročníků - individuální pohovory s vycházejícími žáky a rodiči
Prosinec- exkurze s vycházejícími žáky na SŠ a SOU (Dny otevřených dveří), nábory - propagace Dnů otevřených dveří (nástěnky ve třídách a na chodbě) - individuální pohovory s vycházejícími žáky - cvičné vyplnění přihlášek ke studiu - předání informací k zápisovým lístkům
Leden- konzultace k vyplňování přihlášek ke studiu na SŠ a SOU - předání zápisových lístků s vysvědčením a jejich evidence - připomínání Dnů otevřených dveří - pedagogicko-výchovná opatření za 1. pololetí (zápis z pol. porady u vedení školy) - konzultace s rodiči vycházejících žáků
Únor- odevzdání přihlášek ke studiu ŘŠ - odeslání přihlášek ke studiu - rodiče
Březen- příprava na přijímací pohovory - kontrola a úprava IVP, hodnocení IVP , konzultace s PPP, SPC
Duben- návštěva IPS na Úřadu práce (8. roč.) - příprava na přijímací pohovory - 1. kolo přijímacích pohovorů - evidence přijatých žáků - poučení a práce s nepřijatými žáky
Květen- 2. a další kola přijímacích pohovorů - statistika umístění žáků na SŠ a SOU - kontrola a úprava IVP, hodnocení IVP, konzultace s PPP, SPC (dle potřeby))
Červen- hodnocení plánu VP - ukončení volby povolání v 8. ročníku (Mgr. I. Eisnerová) - návrhy žáků PPP na integraci v nastávajícím šk. roce
Celoroční činnost- práce s PLPP - návrhy k šetření žáků na PPP - výchovné komise dle potřeby - účast na seminářích s tématikou VP a přenášení informací kolegům - monitorování úspěšných žáků - spolupráce a sledování projevů rizikového chování ve spolupráci metodičkou prevence - koordinace postupů při řešení mimořádných situací souvisejících s výukovými a výchovnými problémy - konzultace a pomoc učitelům a rodičům - výchova ke zdravému životnímu stylu

Volba povolání

Poradenské středisko pro volbu povolání

Úřad práce, Vrchlického č.p. 3175, 415 02 Teplice 

Mgr. Jitka Schönerová 

Tel.: 950 167 497 
Email: jitka.schonerova@tp.mpsv.cz 

Jana Prášková 

Tel.: 950 167 434
Email: jana.praskova@tp.mpsv.cz 

www.atlasskolstvi.cz – Internetový atlas školství 

Atlas školství je internetová obdoba papírového atlasu, který je na jednotlivé školy zasílán úřady práce. Je výhodný tím, že máte přehledně k dispozici školy a aktuálně nabízené studijní obory z jednotlivých krajů. Zájemci o studium v zahraničí zde naleznou zajímavé nabídky a rady pro práci a studium nejen v evropských zemích. 

www.infoabsolvent.cz – Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce 

Přehled všech škol a studijních oborů které vyučují. Neocenitelný pomocník při vyplňování přihlášek na příslušnou střední školu. Žáci zde mají přehledně zpracovány požadavky přijímacího řízení, kódy a názvy oborů, adresy škol a kontakty. U každého oboru mají k dispozici charakteristiku daného oboru a možnosti jejich uplatnění na trhu práce. Pro vytvoření lepší představy o jednotlivých povoláních jsou zde umístěny krátké videozáznamy. Kromě toho je zde složka určená pro ty, kteří mají při svém studiu nějaké problémy. Zde mohou najít pomoc, jak se v dané situaci zachovat, případně na koho se mohou obrátit. 

www.volbapovolani.cz 

Tento internetový server [1]  je určen pro žáky, studenty, jejich rodiče, školy a různé firmy. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout videokarty, které žákům přibližují a představují jednotlivé profese, aby si tak mohli lépe uvědomit požadavky kladené na jednotlivá zaměstnání. Žáci si zde mohou otestovat svoje znalosti, schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné pro další vzdělávání a vstup na trh práce. Naučí se vyplňovat přihlášku na střední školu a další potřebné formuláře. 

 

www.uiv.cz – Ústav pro informace ve vzdělávání 

Ve složce „Databáze a zdroje“ lze nalézt rejstřík a adresář škol a školských zařízení. 

http://portal.mpsv.cz – Integrovaný portál [2] ministerstva práce a sociálních věcí 

Na tomto serveru je možné navštívit seznam škol a studijních oborů, informace jsou totožné s atlasem školství. Kromě přehledu středních a vysokých škol se tyto stránky věnují problematice zaměstnanosti, informacím z úřadů práce a nabídce volných pracovních míst. 

www.scio.cz 

Uchazeči o studium si zde mohou vyzkoušet Národní srovnávací testy. Jsou zde k dispozici Testy obecně studijních předpokladů. Tyto testy nejsou určeny jen pro školy, ale také rodiče si mohou zaplatit tzv. zkušební testy, aby zjistili úroveň znalostí, schopností a dovedností jejich dětí. Zkušební testy jsou jednou z možností jak pomoci při rozhodování ohledně vhodné střední případně vysoké školy. 

http://www.zkousky-nanecisto.cz/ 

Tyto stránky jsou zaměřeny na přípravu a pomoc při přípravě žáků na přijímací řízení na víceletá gymnázia, střední školy a školy vysoké. 

 


 Vysvětlivky:

[1] Server je počítač nebo počítačový program, který je zodpovědný za odeslání internetové stránky od klientů – internetových prohlížečů. 

[2] Portál je stránka zaměřená tematicky, slouží jak cenný zdroj informace z dané oblast

Zdroje zaměřené na pomoc žákům se speciálními poruchami učení 

http://www.dyscentrum.org/ - Dyscentrum 

Stránky Dyscentra jsou zaměřeny na problematiku specifických vývojových poruch učení a chování, tzn. na děti, jejich rodiče, pedagogy a na širokou odbornou i laickou veřejnost. Stránky jsou rozděleny do pěti základních oblastí: informační, dokumentační, terapeutická, vzdělávací a doplňková. 

http://www.rodina.cz/rubrika/poruchy_uceni 

Tento server je zaměřen převážně pro rodiče dětí, u kterých byla diagnostikována porucha učení. Rodiče si zde o této problematice mohou přečíst velice zajímavé a čtivé články, seznámit se s danou problematikou a větší informovanost jim tak pomůže zajistit lepší vývoj vzdělávání jejich dětí. 

Zdroje školských
a spolupracujících institucí 

http://www.pppuk.cz/ - Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje 

Stránky pedagogicko-psychologické poradny zaměstnanců zaměřují na nabídku služeb, materiálů a různých kontaktů pro rodiče a školy. 

www.ippp.cz – Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR 

Tento internetový zdroj nabízí databázi pedagogicko-psychologických poraden, středisek výchovné péče, speciálně-pedagogických center, a to včetně potřebných kontaktů. 

www.msmt.cz – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Na těchto stránkách jsou nám k dispozici veškeré platné zákony, vyhlášky, nařízení, směrnice, metodické pokyny či vzory přihlášek na střední a vysoké školy (volně stažitelné).