Školská rada

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydalo Statutární město Teplice na základě usnesení č. 0734/05 Rady města Teplice ze dne 18. 11. 2005 „ZŘIZOVACÍ LISTINU ŠKOLSKÉ RADY“. 

 1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 2. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
 3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
 1. Školská rada má 3 členy
 • třetinu jmenuje zřizovatel 
 • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků 
 • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy 
 1. Funkční období členů školské rady je tři roky.
 2. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.
 3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Školská rada 2018-2020

Ing.Bc. Jakub Mráček

Za Magistrát města Teplice

Mgr. Lenka Butkovičová

Za pedagogické pracovníky

p. Šárka Trakslová

Za zákonné zástupce

Volby do školské rady

Výsledková listina

Datum konání voleb: 21. 11. 2019 

Zvoleni s nejvyšším počtem hlasů byli: 

Za zákonné zástupce: 

 1.   Šárka Trakslová – 10 hlasů
 2.   p. Pavel Štuler – 5 hlasů
 3.   Alena Hamsová – 1 hlas

Za pedagogické pracovníky: 

 1. Butkovičová– 10 hlasů 
 2. Weissová – 2 hlasy
 3. Zyková – 1 hlas
 4. Jelínková – 1 hlas
 5. Kraus – 1 hlas

Za MgM Teplice:

      p. Ing. Bc. Mráček

Zápisy ze schůzí školské rady