Školská rada

Na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“) a § 102 odst. 2 písm. b) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, vydalo Statutární město Teplice na základě usnesení č. 0734/05 Rady města Teplice ze dne 18. 11. 2005 „ZŘIZOVACÍ LISTINU ŠKOLSKÉ RADY“. 

  1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  2. Ve své činnosti se školská rada řídí § 167 a § 168 školského zákona a jednacím řádem školské rady.
  3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy.
  1. Školská rada má 3 členy
  • třetinu jmenuje zřizovatel 
  • třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků 
  • třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy 
  1. Funkční období členů školské rady je tři roky.
  2. Členem školské rady musí být bezúhonná fyzická osoba, způsobilá k právním úkonům. Bezúhonnost dokládá čestným prohlášením.
  3. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Školská rada 2018-2020

Ing.Bc. Jakub Mráček

Za Magistrát města Teplice

Mgr. Lenka Butkovičová

Za pedagogické pracovníky

p. Šárka Trakslová

Za zákonné zástupce

Volby do školské rady

 

Za zákonné zástupce: 

      p. František Bílek

Za pedagogické pracovníky: 

      p. Bc. Lukáš Bárta

Za MgM Teplice:

      p. Ing. Bc. Mráček

Zápisy ze schůzí školské rady