Informace k přijímacímu řízení
na střední školu 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat maximálně tři přihlášky do 20. února.

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Postup uchazečů o SŠ 2024

Kde můžete získat základní informace k výběru střední školy? 

V každoročně aktualizovaných publikacích: 

 • Atlas školství – žáci obdrží 
 • propagační letáky a brožury středních škol 
 • Návštěvou střední školy v rámci dnů otevřených dveří 
 • Na webových stránkách středních škol a dalších institucí 

Kritéria pro uchazeče

Ředitel střední školyuvádí vyhlášení kritérií pro uchazeče přijímané v prvním kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání pro daný školní rok; tato kritéria zveřejní obvyklým způsobem do 31. ledna. 

Vzory přihlášek ke stažení

Přijímací řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou: 

 • 3 přihlášky

  3 způsoby: 1) elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identita) 2) podáním výpisu vytištěného z online systému 3) podáním vyplněného tiskopisu s přílohami. Přihlášky (formuláře) budou k dispozici v průběhu ledna. Všechny potřebné informace naleznete na webových stránkách CERMATU https://www.cermat.cz/

  V 1. a 2. kole PZ se podávají 3 přihlášky. Ve 3. kole je počet přihlášek neomezen.

 • termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání -. 
 • zveřejnění kritérií přijímacího řízení SŠ – do 31. 10. 
 • talentové zkoušky - leden, 1. kolo: 2.1. – 15.1., 15.1. – 31.1.(konzervatoř) 
 • i v případě přijetí možnost podání 3 přihlášek v řádném termínu 

Termíny přijímacích zkoušek: 

Přijímací zkoušky na:

 • školy s maturitou:    12.4. a 15.4. 
 • víceletá gymnázia:  16.4. a 17.4. 
 • náhradní termín:    29.4. a 30.4.

 

Jednotný test 

 • písemný z Čj a literatury, z matematiky 

http://www.cermat.cz/

Základní rysy testů: 

 • jednotné pro danou věkovou kategorii 
 • jednotné pro každé kolo testování 
 • metoda administrace zkoušek: tužka – papír (testový sešit a záznamový arch) 
 • jednotné předměty – český jazyk a literatura, matematika a její aplikace 
 • otevřené a uzavřené testové úlohy 
 • každý test ohodnocen max. 50 body 
 • každý test 60 minut 
 • pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebude v rámci pilotního projektu připravováno modifikované zadání (ředitel SŠ může rozhodnout na základě posudku školského poradenského zařízení zejména o prodloužení předepsané lhůty pro zpracování testů) 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašuji formou vydání seznamu přijatých uchazečů (do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky, v případě, že se přijímací zkoušky nekonají, se seznam vydá v prvním kole 22. 4. - 30.4. a v dalších kolech bez zbytečného odkladu). Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Na základě žádosti lze uchazeči vydat potvrzení o přijetí. 

Nepřijatým uchazečům se  oznamuje výsledek přijímacího řízení zasláním rozhodnutí písemně. 

Odvolací řízení: 

Ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy (je možné zaslat poštou i poslední den lhůty).

Další kola přijímacího řízení: 

 • počet kol přijímacího řízení není omezen 
 • zcela v režii střední školy (stanovení počtu volných míst, kritérií, termínů) 
 • neomezené množství přihlášek – vyplní se jen jedna škola (jedna kolonka) 
 • SŠ zveřejní ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Přehled volných míst na SŠ: 

 • po 1. kole přijímacího řízení bude přehled volných míst na středních školách všech zřizovatelů zveřejněn na www.jmskoly.cz 
 • SŠ zveřejní volná místa: ve škole + způsobem umožňujícím dálkový přístup 

Organizace přijímacího řízení 

Formulář přihlášky – dvě školy na jednom formuláři 

Zápisové lístky: 

 • Vydává – základní škola – krajský úřad (příslušný podle místa trvalého pobytu); i náhradní zápisový lístek 
 • Odevzdání zápisového lístku do 10 pracovních dnů od oznámení (zveřejnění nebo doručení) rozhodnutí
 • Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou (vzít zpět zápisový lístek je možné pouze v případě přijetí na základě odvolání) 

Po vyhlášení výsledků potvrzuje přijatý uchazeč zájem o školu zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku běží ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, den vyhlášení se do běhu lhůty nezapočítává. 
 
Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. 

Vydávání zápisového lístku

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru a formy vzdělávání na dané střední škole slouží ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

 • Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 1. března  (nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou). 
 • Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek - zákonný zástupce podá písemnou žádost o jeho vydání. 
 • Zápisový lístek slouží k tomu, aby uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) potvrdil svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává  řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn seznam uchazečů o přijetí. 
 • Nepotvrdí-li uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!!!

Náhradní zápisový lístek

 • V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku bude vydán na základě písemné žádosti NÁHRADNÍ ZÁPISOVÝ LÍSTEK. 
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče. 

Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku, neumožňuje

VÝJIMKOU JE PŘÍPAD:

 • kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné (novela § 60a odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání. Přitom není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl na základě odvolání přijat.  

Vyplňování zápisového lístku

 1. Zápisový lístek je vyplněný (nahoře) školou
 2. Dole potvrzený razítkem a podpisem ředitelky školy
 3. Zákonný zástupce vyplňuje 1. rámeček  zápisového lístku podle toho, na jakou školu jste přijati a pro kterou jste se rozhodli (po 22. dubnu) stejně jako na přihlášku: 
 • školní rok
 • název školy
 • kód a název oboru